Asystent rodziny

Asystent –  tym określeniem określa się osobę pomagającą innym, będącą w pogotowiu.

Do takiego zadnia został powołany asystent rodziny. Zadania asystenta rodziny określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U 2019 poz.1111) .

Ustawa ta wskazuje, że do zadań asystenta rodziny należy m.in.

  • Opracowanie z członami rodziny  i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej  planu pracy z rodziną, który to plan jest ściśle związany  z pomocą dziecku  umieszczonego w pieczy zastępczej,
  • Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną wraz w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
  • Udzielenie pomocy rodzinie w poprawie ich sytuacji życiowej,
  • pomoc rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów socjalnych,
  • wspieranie aktywności społecznej rodziny,
  • pomoc w podjęciu pracy zarobkowej przez członków rodziny,
  • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.

Należy wskazać, że asystent pracuje z rodziną w oparciu o wcześniej ustalony plan, zazwyczaj współpraca ta jest długoterminowa. Liczba rodzin z którymi współpracuje asystent jest zależna od stopnia trudności i problemów danej rodziny jednakże nie powinna ona przekraczać 15 rodzin z którymi współpracuje asystent.

Pomoc asystenta rodziny zazwyczaj kierowana jest do rodzin, które mają trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W tym przypadku Ośrodek Pomocy Społecznej, który uzyskał informacje o trudnościach danej rodziny w pełnieniu wyżej wymienionych funkcji wysyła pracownika socjalnego, aby przeprowadził wywiad środowiskowy  dotyczący  rodziny. (ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U 2015 r. poz. 163).

Po  przeprowadzeniu wywiadu pracownik socjalny zobowiązany jest dokonać analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z analizy wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny to pracownik socjalny występuje z wnioskiem  do kierownika ośrodka pomocy społecznej o jego przydzielenie. Kierownik po otrzymaniu wniosku przydziela rodzinie asystenta albo kieruje wniosek do jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną z asystentem rodziny. Kierownik może również wystąpić z wnioskiem do podmiotów, którym gmina zleciała realizację pracy z rodziną na podstawie art. 190 o przydzielenie asystenta rodziny.

Kto może wykonywać zawód asystenta rodziny?

Wykonywanie zawodu asystenta rodziny reguluje art 12.1. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Artykuł ten wskazuje, że asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

  • wykształcenie wyższe na kierunku (pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna),
  • wyższe wykształcenie  na innym kierunku niż  kierunki wskazane powyżej, ale uzupełnione  szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną  oraz udokumentuje co najmniej  roczny staż pracy rodziną lub dziećmi,
  • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz w tym przypadku udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Ponadto osoba, która chce wykonywać zawód asystenta rodziny nie jest i nie może być pozbawiona władzy rodzicielskiej, ograniczonej  władzy rodzicielskiej czy zawieszonej władzy rodzicielskiej, osoba ta również powinna wypełniać obowiązek alimentacyjny (gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego), również należy pamiętać osoba tak nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *