Asystent rodziny

Asystent –  tym określeniem określa się osobę pomagającą innym, będącą w pogotowiu.

Do takiego zadnia został powołany asystent rodziny. Zadania asystenta rodziny określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U 2019 poz.1111) .

Ustawa ta wskazuje, że do zadań asystenta rodziny należy m.in.

  • Opracowanie z członami rodziny  i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej  planu pracy z rodziną, który to plan jest ściśle związany  z pomocą dziecku  umieszczonego w pieczy zastępczej,
  • Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną wraz w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
  • Udzielenie pomocy rodzinie w poprawie ich sytuacji życiowej,
  • pomoc rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów socjalnych,
  • wspieranie aktywności społecznej rodziny,
  • pomoc w podjęciu pracy zarobkowej przez członków rodziny,
  • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.

Należy wskazać, że asystent pracuje z rodziną w oparciu o wcześniej ustalony plan, zazwyczaj współpraca ta jest długoterminowa. Liczba rodzin z którymi współpracuje asystent jest zależna od stopnia trudności i problemów danej rodziny jednakże nie powinna ona przekraczać 15 rodzin z którymi współpracuje asystent.

Pomoc asystenta rodziny zazwyczaj kierowana jest do rodzin, które mają trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W tym przypadku Ośrodek Pomocy Społecznej, który uzyskał informacje o trudnościach danej rodziny w pełnieniu wyżej wymienionych funkcji wysyła pracownika socjalnego, aby przeprowadził wywiad środowiskowy  dotyczący  rodziny. (ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U 2015 r. poz. 163).

Po  przeprowadzeniu wywiadu pracownik socjalny zobowiązany jest dokonać analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z analizy wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny to pracownik socjalny występuje z wnioskiem  do kierownika ośrodka pomocy społecznej o jego przydzielenie. Kierownik po otrzymaniu wniosku przydziela rodzinie asystenta albo kieruje wniosek do jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną z asystentem rodziny. Kierownik może również wystąpić z wnioskiem do podmiotów, którym gmina zleciała realizację pracy z rodziną na podstawie art. 190 o przydzielenie asystenta rodziny.

Kto może wykonywać zawód asystenta rodziny?

Wykonywanie zawodu asystenta rodziny reguluje art 12.1. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Artykuł ten wskazuje, że asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

  • wykształcenie wyższe na kierunku (pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna),
  • wyższe wykształcenie  na innym kierunku niż  kierunki wskazane powyżej, ale uzupełnione  szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną  oraz udokumentuje co najmniej  roczny staż pracy rodziną lub dziećmi,
  • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz w tym przypadku udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Ponadto osoba, która chce wykonywać zawód asystenta rodziny nie jest i nie może być pozbawiona władzy rodzicielskiej, ograniczonej  władzy rodzicielskiej czy zawieszonej władzy rodzicielskiej, osoba ta również powinna wypełniać obowiązek alimentacyjny (gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego), również należy pamiętać osoba tak nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *