FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji.  Wsparcie to realizowane jest …

PRAWO KOBIET W CIĄŻY

Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. Ciąża powinna zostać potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. Ochrona nie dotyczy pracownicy zatrudnionej na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca.  Ochrona stosunku pracy pracownicy w ciąży nie obowiązuje: ✔️gdy zachodzą przyczyny uzasadniające …

ROZWÓD…I CO DALEJ?

Rozpad małżeństwa to wiele trudności do pokonania, nie tylko tych formalnych. Jednym z ważniejszych aspektów jest podział władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska trwa do uzyskania czynności prawnych, czyli do pełnoletności. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz …

INTERCYZA – WARTO CZY NIE WARTO?

❗️Intercyza❗️ Po zawarciu związku małżeńskiego, tworzy się wspólność majątkowa. Intercyza jest umową, która ogranicza lub rozszerza ustawową wspólność majątkową. Można ją zawrzeć przed lub po ślubie. Przy ustanowieniu rozdzielności majątkowej tworzą się dwa majątki: osobisty żony i osobisty męża. Zawarcie umowy małżeńskiej majątkowej nie wpływa na prawa i obowiązki stron wynikające …

PODZIAŁ MAJĄTKU

Każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może …

Urlop ojcowski – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego „work-life balance”

Przypominamy, iż pracownik, który jest ojcem, ma prawo do urlopu ojcowskiego w związku z narodzeniem się dziecka. Należy wskazać że w związku z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. dyrektywa work-life balance) …

Od czerwca br. wyższe świadczenia dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnionych

Zatem świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej wyniesie 785 zł miesięcznie. Obecnie kwota ta wynosi 746 zł. Natomiast w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej czy rodzinnym domu dziecka świadczenie to będzie wynosiło 1189 zł miesięcznie (obecnie wynosi 1131 zł) Co ważne w …