Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny – to fundusz przeznaczony do zabezpieczenia wypłacania alimentów, których płatnicy  okazali się niewypłacalni lub uchylali się od płacenia.  

Świadczenia funduszu alimentacyjnego reguluje  ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz U. 2009 r. Nr 1, poz 7 z późn zm.)

Wymienione świadczenie przysługuje obywatelom polskim, a także cudzoziemcom jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym. Należy wskazać, że  osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy w którym otrzymują świadczenie z funduszu alimentacyjnego o ile dwustronne umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Kwestii, której nie można pominąć jest również ta, że  przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zależne od spełnienia kryterium dochodowego. Ponieważ świadczenie alimentacyjne przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725zł. Należy również wskazać, że świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł miesięcznie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy się sobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd jeżeli ich egzekucja okazała się bezskuteczna. Należy wskazać, że egzekucja bezskuteczna jeżeli w okresie ostatnich dwóch miesięcy komornik nie wyegzekwował  pełniej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, którą to bezskuteczność komornik poświadczenia odpowiednim dokumentem. Także za bezskuteczną egzekucję  uważa się niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu, który przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Tutaj do przesłanek bezskutecznej egzekucji wskazuje się :

  • brak podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika
  • brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego przebywającego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukochanej przez nią 18 roku życia a w przypadku gdy po ukończeniu 18  roku życia kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej wtedy świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują do ukończenia przez nią 25 roku życia. Natomiast w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie przysługuje bezterminowo. Należy pamiętać, że zmiany wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po upływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Również należy pamiętać, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują m.in. jeżeli osoba uprawniona :

  • nie posiada wyroku zasądzającego alimenty,
  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej
  • zawarła związek małżeński.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *