KONWENCJA HASKA – POMOC W SPROWADZENIU DZIECKA UPRWDZONEGO ZA GRANICĘ

UPRWDZONEGO ZA GRANICĘ.

Konwencja Haska sporządzona została w Hadze dnia 25 października w 1980 roku jest międzynarodowym porozumieniem, którego celem jest pomoc w sprowadzaniu dzieci uprowadzonych do innego kraju. Państwa, które podpisały konwencję  w tym Polska  zobowiązały się tym samym do współpracowania ze sobą, aby dziecko, które zostało uprowadzone wróciło do swojego jak najszybciej.

Kto może uzyskać pomoc?

Pomoc w tym aspekcie uzyska osoba, która jest rodzicem uprowadzonego dziecka oraz ma prawo do współdecydowaniu o jego miejscu pobytu, jest opiekunem prawnym porwanego dziecka. (opiekun prawny dziecka – to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) oraz dziecko spełnia warunki  m.in. ma mniej niż 16 lat, mieszka na stałe w państwie, które zostało objęte konwencją haską, zostało zatrzymane lub uprowadzone w państwie, które zostało objęte konwencją haską  innym niż miejsce stałego zamieszkania. Warto pamiętać, że mogą również złożyć osoby, które nie posiadają wiedzy, gdzie dokładnie jest przetrzymywane dziecko, ale mają co do tego uzasadnione przypuszczenia.

Dokumenty które należy przygotować, aby uzyskać pomoc i gdzie należy je złożyć

*wnioski o zwrot dziecka w języku polskim oraz w języku urzędowym państwa w którym znajduje się dziecko. Wnioski znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości,

*dokumenty potwierdzające władzę rodzicielską m.in. akt urodzenia dziecka, orzeczenie sądowe w sprawie władzy rodzicielskiej czy np. akt małżeństwa z matką dziecka,

*kopię dokumentu z datą urodzenia i zdjęciem dziecka (paszport, legitymacja szkolna),

*dokument potwierdzający, iż dziecko na stałe mieszkało w Polsce lub w innym państwie np. Zaświadczenie o nauce, dziennym pobycie w przedszkolu, żłobku, leczeniu czy zameldowaniu.

Przygotowane dokumenty należy złożyć w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości wysyłając dokumenty pocztą albo składając je w biurze podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeżeli dokumenty zostały już złożone  to do 6 tygodni od ich złożenia państwo powinno wydać orzeczenie w sprawie powrotu dziecka.

Należy również wskazać, że złożenie wniosku jest bezpłatne. Płatna jest tylko usługa tłumacza przysięgłego do napisania wniosku (płacimy tylko za jego tłumaczenie). Warto także zaznaczyć, że jeśli przegramy sprawę to w niektórych państwach zapłacimy np. za usługę adwokata czy złożenie apelacji, Ministerstwo Sprawiedliwości poinformuje o tym.

Na koniec należy pamiętać iż konwencja haska dotyczy tylko uprowadzeń i zatrzymań międzynarodowych. Jeżeli natomiast dziecko zostało uprowadzone w kraju, w którym mieszka na stałe to nie możemy skorzystać z pomocy konwencji haskiej.

~MR

Podstawa prawna

*Konwencja haska sporządzona w Hadze 25 października 1980 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 108, poz.528 ze zm.)

*ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny  i opiekuńczy (Dz.U. 1964 Nr 9 poz. 59)

*zagraniczne przepisy postępowania cywilnego i prawa rodzinnego

*ustawa z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 poz.296)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *