Umiejscowienie aktu małżenstwa w polskim USC.

Transkrypcja aktu małżeństwa, co to takiego? To nic innego jak rejestracja zagranicznego aktu małżeństwa w polskim rejestrze stanu cywilnego.

Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego.

Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności, np. akt małżeństwa.

Kiedy i kto powinień złożyć wniosek?

Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon. 
Umiejscownie aktu z polskim USC nie jest obligatoryjne, oznacza to że obywatele polscy zamieszkali za granicą jeżeli nie umiejscawiają zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich urzędach nie naruszają żadnych przepisów prawa. Należy natomiast pamiętać, że istnieje szereg uprawnień, z których skorzystać można jedynie wówczas gdy przedstawi się polski akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) dowodzący, że pewne prawa przysługują konkretnej osobie, np. złożenie pozwu o rozwód.

Terminy.

Wniosek rozpoznawamy jest w terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego potwierdzający transkrypcję aktu stanu cywilnego bądź decyzja o odmowie dokonania ww. transkrypcji. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony formularz wniosku podpisany przez obojga małżonków.
  2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej. 
  3. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu). 
  4. Zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego, który ma być wpisany do polskich ksiąg (oryginał lub kopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt i jest uprawniony do wydawania z niego odpisów) wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego lub polskiego konsula.
  5. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odmowa dokonania czynności:

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania przeniesienia zagranicznego aktu stanu cywilnego (transkrypcji), jeżeli:
• dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu cywilnego lub nie ma mocy dokumentu urzędowego lub nie został wydany przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości co do jego autentyczności, lub potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon
• zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia
• byłoby to sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej


Odmowa dokonania przeniesienia zagranicznego aktu stanu cywilnego nastąpi w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *