Zobowiązania składkowe a ustanie pożycia

Rozwiedziony małżonek płatnika składek odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości z tytułu zobowiązań składkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej, jednakże tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym. Rozwiedziony małżonek może więc odpowiadać za zobowiązania byłego małżonka z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne, powstałych w czasie trwania związku małżeńskiego.

Jak wiadomo, orzeczenie rozwodu powoduje ustanie małżeństwa. Czy wobec tego sam rozkład pożycia między małżonkami wpływa na kwestię odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania składkowe? W orzecznictwie wskazuje się, że zupełny i trwały rozkład pożycia między małżonkami w myśl art. 56 § 1 k.r.o. stanowi przesłankę do rozwiązania przez sąd małżeństwa przez rozwód, nie wpływa natomiast na kwestię odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania składkowe, jeżeli nie doszło wcześniej do zawarcia umowy o ograniczeniu wspólności ustawowej bądź o ustanowieniu rozdzielności majątkowej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 marca 2016 r., sygn. III AUa 745/15).
Czy możliwe jest powoływanie się na zasady współżycia społecznego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych? W tej samej sprawie (sygn. III AUa) sąd wskazał, że w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych niedopuszczalne jest bowiem powoływanie się na zasady współżycia społecznego, jako że prawo ubezpieczeń społecznych nie zawiera normy o charakterze takiej klauzuli generalnej, ani też normy zezwalającej na stosowanie w zakresie nieuregulowanym przepisów kodeksu cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *