ALIMENTY A COVID-19 (STANOWISKO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH ORAZ ZESPOŁU EKSPERT ÓW DS. ALIMENTÓW).

Większość z nas jest zgodna z poglądem, że na szczególną uwagę zasługują dzieci, których bezpieczeństwo materialne jest zależne od sytuacji materialnej, zarobkowej rodziców, którzy zobowiązani są przez sąd do wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego. Jednakże doświadczenia życiowe wskazują, że stan niepewności spowodowany obecną sytuacją, może być niestety wykorzystywany przez osoby, które notorycznie, bezzasadnie uchylają się od obowiązku alimentacyjnego. Dlatego na spotkaniu zdalnym Zespół Ekspertów ds. Alimentów 8 kwietnia br. Przygotował następujące oświadczenia, które mają zapobiegać powyższemu zjawisku [bezzasadnego uchylania się od płacenia alimentów na dziecko].

Członkowie zespołu wskazali, że alimenty służą dzieciom, ale również są ich własnością. Dlatego w dobnie pandemii koronawirusa przypominają o tym, że obawa przed utratą dochodów lub ich ograniczeniem nie może uprawniać osób zobowiązanych do płacenia alimentów do ich zaprzestania ich płacenia. Jednakże jak wskazuje zespół, że dłużnicy alimentacyjni coraz częściej zgłaszają wierzycielom, że płacenie alimentów jest niemożliwe lub utrudnione w związku z COVID-19. W związku z powyższym wpływają przez dłużników alimentacyjnych postulaty do kancelarii komorniczych. Dlatego Zespół Ekspertów ds. Alimentów podkreśla, przypomina, że komornicy nie są władni do rozstrzygania wniosków dotyczących zmniejszenia raty alimentów, a także zawieszenia ich egzekucji z powodu zmian gospodarczych w związku z pandemią koronawirusa. Zespół wskazuje, że pomoc jaką państwo przeznacza z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nie może zostać zwolniona z zajęć egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych. Co ważne powinna zostać wprowadzona możliwość kierowania zaświadczeń do funduszu alimentacyjnego drogą elektroniczną.

Ważne jest również, aby  fundusz alimentacyjny gwarantował utrzymanie dzieci na minimalnym poziomie, wiąże się to z uproszczoną procedurą wnioskowania do funduszu.

 Przede wszystkim należy zawiesić funkcjonowanie progu dochodowego funduszu  alimentacyjnego w okresie epidemii. Zasadne jest również odstąpienie o wymogu przedłożenia zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji, którą wystawia komornik. Należy wskazać, że w to miejsce zespół postuluje wprowadzenie oświadczeń wnioskującego o bezskutecznej egzekucji

Na koniec należy wskazać, że sprawy dotyczące alimentów nie znalazły się w katalogu  spraw pilnych, które zostały wymienione w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID-19, innych chorób zakaźnych. Zespół wskazuje, że należy to zmienić i rozszerzyć katalog spraw pilnych, aby sprawy dotyczące m.in. zapewnienia dzieciom środków utrzymania, jak również sprawy o zmianę wysokości alimentów przy utracie dochodów dłużnika, mogły nadal się toczyć.

~MR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *