Czy mogę zabezpieczyć roszczenie alimentacyjne na dziecko?

Jeśli nie możesz dojść do porozumienia ze swoim byłym partnerem w sprawie alimentów na wasze dziecko, a widmo długotrwałego procesu i brak środków na utrzymanie dziecka spędza Ci sen z powiek – domagaj się zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego przed Sądem. Sąd bowiem może udzielić takiego zabezpieczenia zarówno przed procesem jak i w jego toku. Zgodnie z art. 730 [1] Kodeksu Postępowania Cywilnego, wniosek spełniający wymogi pisma procesowego, może zostać wniesiony przez każdą ze stron lub uczestnika postępowania, wystarczy uprawdopodobnienie istnienia roszczenia i wskazanie sposobu zabezpieczenia oraz wskazanie sumy podlegającej zabezpieczeniu. Pismo kierowane do sądu wymaga uzasadnienia, toteż wskazanie potrzeb dziecka oraz jego kosztów utrzymania będą stanowić niezbędną informację dla sądu przy ustalaniu wysokości roszczenia alimentacyjnego. Zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu  obowiązanego do zapłaty na rzecz dziecka jednorazowo bądź okresowo określonej sumy pieniędzy. Z uwagi na fakt, iż zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, najprawdopodobniej świadczenie otrzymane na czas procesu będzie niższe niż to, którego wnioskodawca domaga się tytułem alimentów.

Czy kobieta może karmić dziecko piersią w miejscu publicznym?

Dla wielu osób karmienie dziecka piersią  w miejscach publicznych jest kwestią gorszącą, dla innych czymś trwale związanym z macierzyństwem, a co za tym idzie – naturalnym. Czy kobieta może karmić dziecko piersią w miejscu publicznym?   O powyższej kwestii przesądził wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku –  Sąd zajmował się sprawą matki, której w restauracji zwrócono uwagę, aby zaprzestała przy stoliku karmienia piersią swojego półrocznego dziecka, bądź aby w tym celu udała się do toalety. Kobieta poczuła się dotknięta postawą personelu restauracji, w związku z czym na drodze sądowej domagała się przeprosin i zadośćuczynienia. Sąd I instancji nie dopatrzył się dyskryminacji ze strony restauracji i oddalił powództwo. W dniu 14 grudnia 2017 r.  Sąd II instancji stanął po stronie kobiety i stwierdził, że miało miejsce nierówne traktowanie (dyskryminacja) ze względu na płeć, ponieważ karmienie piersią jest trwale związane z macierzyństwem, a tym z samym z płcią. Trzeba mieć na uwadze, że dyskryminacja jest zakazana zarówno przez prawo polskie, jak i prawo europejskie. Zdaniem Sądu, zaproponowanie kobiecie udania się do toalety w celu karmienia dziecka doprowadziło do tego, że zaoferowano jej usługę gorszej jakości niż pozostałym gościom, a zatem kobieta ta doświadczyła ze strony personelu restauracji dyskryminacji. Krzysztof Śmiszek, prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, które reprezentowało tę kobietę w Sądzie, trafnie  dostrzegł  pewien absurd w tym, że z jednej strony ulice pełne są reklam wykorzystujących nagie ciało kobiety do celów komercyjnych, a spełnianie podstawowej funkcji jako matki – nakarmienie dziecka w miejscu publicznym, powoduje oburzenie. W wyniku zapadłego orzeczenia, które uprawomocniło się, właściciel restauracji musi przeprosić kobietę na lokalnym portalu internetowym i zapłacić jej 2.000 zł zadośćuczynienia. Orzeczenie jest niezmiernie ważne dla praw kobiet, a w szczególności matek, które mają prawo do poszanowania ich godności oraz do niezakłóconego macierzyństwa.

Czy ona może liczyć na parę ?

Oczywiście że może liczyć na parę… W dobie sztuczności i dewaluacji wartości owszem kobiecie trudno znaleźć  kogoś do pary.  Cóż można powiedzieć przeciętność bardziej jest w modzie, nie wymaga odwagi i trudu. dziewczyny, zwracam się do tych normalnych przypomnę Wam słowa aktorki Mac West. kobiety symbolu seksu amerykańskiego filmu, która …

Mediacje – jak wiadomo, kwestie finansowe bywają przedmiotem konfliktu w wielu związkach.

Często konflikt ten zaostrza się podczas rozstania. Sytuacja komplikuje się, kiedy małżonkowie pochodzą z różnych krajów i ich sytuacja majątkowa w małżeństwie podlega różnym reżimom prawnym. Nawet w zgodnym związku, kolizja może powstać już w świetle samego prawa. Rodzinne prawo ojczyste każdego z małżonków wiele kwestii może regulować odmiennie. Jak …

Stosunki majątkowe między małżonkami w świetle prawa prywatnego międzynarodowego

Jak wiadomo, kwestie finansowe bywają przedmiotem konfliktu w wielu związkach. Często konflikt ten zaostrza się podczas rozstania. Sytuacja komplikuje się, kiedy małżonkowie pochodzą z różnych krajów i ich sytuacja majątkowa w małżeństwie podlega różnym reżimom prawnym. Nawet w zgodnym związku, kolizja może powstać już w świetle samego prawa. Rodzinne prawo …

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z …

Zarząd majątkiem wspólnym

Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Co do zasady każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Wykonywanie zarządu obejmuje …

Ustawowy ustrój majątkowy

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ustawodawca wymienia przykładowo, co należy do majątku …