Trwały rozkład pożycia a trwałość małżeństwa

Aby sąd orzekł rozwód, istotne jest wykazanie, że rozkład pożycia jest nie tylko zupełny, ale i trwały. Gdy rozkład nie jest rwały, możliwe jest tylko orzeczenie separacji. O trwałym rozkładzie pożycia mówi się wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że niemożliwe jest ponowne zespolenie małżonków we wszystkich przejawach życia małżeńskiego. O …

Zobowiązania składkowe a ustanie pożycia

Rozwiedziony małżonek płatnika składek odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości z tytułu zobowiązań składkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej, jednakże tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym. Rozwiedziony małżonek może więc odpowiadać za zobowiązania byłego małżonka z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne, …

Rozwód a zobowiązania składkowe

Zgodnie z art. 110 ordynacji podatkowej regulującym kwestię odpowiedzialności podatkowej rozwiedzionego małżonka, rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej, jednakże tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym. Odpowiedzialność ta nie obejmuje …

Rozwód w dojrzałym wieku

Wielu ludzi rozwodzi się młodo, czasem, choć nie zawsze, z tego powodu, że młodo się pobrali, że ich decyzja nie była jeszcze do końca świadoma. Często ludzie rozwodzą się po krótkim czasie, na przykład po roku małżeństwa, bowiem małżeńskie życie szybko ujawniło problemy, które doprowadziły do rozpadu związku. Nie brakuje …

Rozwód a zasady współżycia społecznego

Zgodnie z art. 56 ust. 2 KRO mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Kiedy orzeczenie rozwodu będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego? Na …

Więź ducha

Orzeczenie rozwodu możliwe jest tylko wtedy, kiedy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozkład pożycia oznacza, że została zerwane trzy więzi – więź fizyczna, więź gospodarcza i więź emocjonalna.Dla stwierdzenia ustania więzi duchowej wystarcza ustalenie wygaśnięcia więzi charakterystycznej dla związku małżeńskiego, czyli wzajemnej miłości i akceptacji. Małżonkowie nie muszą być pokłóceni …

Więź gospodarcza

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się, iż wspólne pożycie w rozumieniu art. 23 KRO polega na duchowej, fizycznej oraz gospodarczej więzi małżonków, stanowiącej cel małżeństwa i umożliwiającej realizację jego podstawowych zadań. Rozkład pożycia jest zupełny dopiero wtedy, gdy uległy zerwaniu wszystkie wyżej wymienione więzi łączące małżonków. Więź gospodarcza polega na …