Zamiast budować mur, przystąp do mediacji – czyli dlaczego warto mediować w sprawach rodzinnych.

Konflikt, niezrozumienie, poczucie bezradności – to częste uczucia towarzyszące naszym Klientom.  Sprawy rodzinne należy rozwiązywać ze szczególną rozwagą i spokojem, by mimo wszystko nie niszczyć relacji, które są potrzebne dla bezkonfliktowego porozumienia się małżonków w zakresie przyszłych spraw dotyczących ich wspólnych dzieci.

 MEDIACJA w sprawach rodzinnych (o rozwód i separację) zmierza do pogodzenia małżonków i zakończenia konfliktu. Jeśli to się nie powiedzie, w postępowaniu mediacyjnym można ustalić istotne kwestie, o których w innym wypadku orzeknie sąd, takie jak: alimenty, podział majątku wspólnego, określenie sposobu korzystania z mieszkania, przyznanie mieszkania jednemu z małżonków, wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i kontakty z  małoletnimi dziećmi (sąd uwzględni takie porozumienie, jeżeli będzie ono zgodne z dobrem dzieci), alimenty na rzecz dzieci lub małżonka, sporządzenie planu wychowawczego (porozumienie rodzicielskie – art. 58 § 1 krio).

MEDIACJA nie jest dopuszczalna w sprawach o: ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa, przysposobienie, unieważnienie małżeństwa, pozbawienie lub zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej.

Jeżeli strony (lub jedna z nich) jest uzależniona od alkoholu, narkotyków, jest chora psychicznie oraz w przypadku występowania przemocy w rodzinie, skierowanie do mediacji nie jest możliwe, ponieważ naruszałoby zasadę równości stron.

MEDIACJA jest dobrowolna! Bez zgody stron mediacja nie będzie się toczyć. W postępowaniu mediacyjnym w sprawach o rozwód, separację, podział majątku uczestniczą małżonkowie, natomiast w sprawach dotyczących dzieci (np. o alimenty, ustalenie kontaktów, w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej) uczestniczą rodzice małoletnich.

DLACZEGO WARTO:

 • Mediacja daje możliwość nawiązania dialogu pomiędzy małżonkami lub rodzicami i poprawę wzajemnych relacji dla dobra ich dzieci,
 • Mediacja prowadzona jest przez bezstronnego i neutralnego mediatora,
 • Postępowanie mediacyjne jest poufne,
 • Dzięki zawarciu ugody można przyspieszyć postępowanie oraz zaoszczędzić koszty. Przystąpienie do mediacji nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia ugody,
 • Mediacja jest dobrowolna – na każdym etapie jej trwania można z niej zrezygnować,
 • Daje stronom możliwość wpływu na treść ostatecznego porozumienia (ugody);

Ustalenie ojcostwa w pigułce

Zgodnie z art. 62 k.r.o. w pierwszej kolejności należy zbadać czy zachodzi tzw. domniemanie ojcostwa. W myśl przepisów domniemywa się, że dziecko  pochodzi od męża matki, jeśli urodziło się ono w trakcie małżeństwa albo przed upływem 30 dni  od jego ustania bądź unieważnienia.  Jeśli domniemanie został obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić poprzez uznanie ojcostwa albo na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.

Inaczej ma się sprawa ustalenia ojcostwa swojego dziecka, które z reguły odbywa się w trybie administracyjnym. Wystarczy, że mężczyzna od którego pochodzi dziecko, oświadczy przed kierownikiem stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi ten fakt w przeciągu 3 miesięcy od momentu złożenia wspomnianego oświadczenia. Warto zwrócić uwagę, na fakt, iż ojcostwo można uznać jeszcze przed narodzinami dziecka poczętego.

Istnieje również możliwość ustalenia ojcostwa przed sądem opiekuńczym bądź polskim konsulem  za granicami terytorium RP, warunkiem jest posiadanie obywatelstwa polskiego przez jednego z rodziców.

 Warto również przyjrzeć się możliwości sądowego ustalenia ojcostwa, którego dokonać może matka dziecka, domniemany ojciec jak i samo dziecko. Owe roszczenie nie jest jednak możliwe po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości, jak i po jego śmierci. Powództwo o ustalenie ojcostwa wytacza się przeciwko dziecku i jego matce, w sytuacji kiedy matka zmarła – tylko przeciwko dziecku.

Czy kolor który został wybrany kolorem ROKU 2019 będzie nam służyć ?

Kolor roku 2019 to „PANTONE 16-1546 Living Coral”, to kolor życia pełnego energii , żywotności choć z drugiej strony muśniętego delikatnością i łagodnością. Dużo ostatnio mówię o kolorach. Kolejny raz stwierdzam, że nie zostaje on wybrany przypadkiem. Kolor ten ma być optymistyczny, afirmujący życie, ma wzbudzać chęć doświadczania i przeżywania …

Czy wszystkie składniki majątkowe mogą być objęte rozszerzoną wspólnością? (krótka informacja)

Dzisiaj temat, który może nie aż tak często się pojawia, ale warto wiedzieć jakie składniki majątku nie mogą być objęte rozszerzoną wspólnością majątkową. Rozszerzona wspólność majątkowa ma jednak ograniczony zakres. Mamy prawne wyłączenia dotyczące rozszerzenia wspólności majątkowej na (art. 49 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Dz. U. z 2017 …

Konsumencie, poznaj swoje prawa!

Mimo tego, że Święta i Sylwester za nami, wiele prezentów i usług nie zawsze przynosi satysfakcjonujący nas efekt… Konsumencie, poznaj swoje prawa! Nietrafiony prezent? W tym przypadku zwrot zależy od dobrej woli sprzedawcy. Sprzedawca określa czy zwrot jest w ogóle dopuszczalny oraz na jakich zasadach (może zaproponować zwrot gotówki, bon …

Nowy Rok 2019 to rok walki z Oporem, to rok poszukiwania rozwiązań w konfliktach. Nauki poszukiwania wewnętrznego spokoju

Spełnienia najskrytszych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym 2019 Roku życzy Kancelaria Adwokacka dr Joanna Ożarowska. Zdjęcie nie jest przypadkową grą kolorów jest odzwierciedleniem nowych przedsięwzięć Kancelarii na ten Rok. Zielony i niebieski tańczy z żółtym w kolorystyce loga diaMEtora – ośrodka mediacji, z którym Kancelaria współpracuje. Czerwony jak strażnik …

Czy opieka naprzemienna nad dzieckiem ma wpływ na świadczenie wychowawcze? Czyli kilka słów o 500 plus..

 • Świadczenie wychowawcze, potocznie zwane 500 plus jest uregulowane w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
 • Ma ono na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym przede wszystkim z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
 • Świadczenie to można otrzymać wyłącznie na skutek złożenia odpowiedniego wniosku o jego przyznanie.
 • Wnioski można składać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.
 • Świadczenie przyznawane jest w stałej wysokości 500 złotych.
 • W ramach programu „Rodzina 500 plus” przysługuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków.
 • Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
 • Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.
 • Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
 • W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.
 • Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
  1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

A co z mieszkaniem po rozwodzie?

W sprawie rozwodowej rozstrzyganie o sprawach majątkowych między małżonkami ogranicza się do spraw najistotniejszych. Zgodnie z art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku rozwodowym dokonać podziału majątku wspólnego, pod warunkiem, że przeprowadzenie takiego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Często taki podział nie jest jednak możliwy, z uwagi na spór małżonków co do tego jak podział ma wyglądać, bądź ze względu na obszerność składników majątku. Niemniej jednak na zgodny wniosek stron, sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania bądź o jego przyznaniu jednemu z małżonków, o ile drugi małżonek wyraża na to zgodę. Możemy wyodrębnić szereg innych aspektów dotyczących mieszkania, które podlegają pod rozwagę Sądu. Bowiem jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystanie z lokalu w okresie wspólnego zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Zdarzają się jednak sytuacje kiedy jeden z rozwodników swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. W takim wypadku sąd na wniosek poszkodowanego małżonka może nakazać eksmisję byłego partnera.

Czy istnieje granica swobody wyboru imion dla dzieci? Czy można nazwać dziecko „Yoda”?

Jak się okazuje, można 😊 Kilka dni temu Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie wyraził zgodę, by 4-letnie dziecko otrzymało imię Yoda. Trzeba podkreślić, że to nie jedyne oryginalne imię nadane w ostatnim czasie dzieciom. Spotkać się możemy z Jutrzenką, Ateną, Elvisem czy Cristiano. A co stanowią przepisy? Jednym z uprawnień rodziców w ramach pełnienia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem jest możliwość wyboru jednego (ewentualnie dwóch) imion dla dziecka. Jak się jednak okazuje, nie może być to imię zupełnie dowolne. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmówi przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka:
 1. więcej niż dwóch imion;
 2. imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego lub w formie zdrobniałej (wobec braku definicji legalnych tych pojęć, to każdorazowo urzędnik stanu cywilnego będzie decydował o zakwalifikowaniu imienia do powyższych kategorii);
 3. imienia zdrobniałego.
Niedawna nowelizacja zliberalizowała przepisy dotyczące nadawania dzieciom imion obcych. W rezultacie urzędnicy nie powinni robić przeszkód, jeśli nasz syn nie ma być Janem, ale Johnem, a córka nie Marią, a Mary. Co warto zaznaczyć, nadawanie imienia staje się niezależne od kraju pochodzenia rodziców, a zatem możemy wybrać pisownię imienia, która nam się bardziej podoba, a nie związaną z naszym obywatelstwem czy narodowością naszych przodków. Nowością jest również możliwość nadania dziecku imienia obcego, nie wskazującego na płeć dziecka, ale takiego które jest do płci przypisane w powszechnym znaczeniu i użyciu. Imię Andrea w większość krajów jest imieniem damskim, jednak we Włoszech – męskim. Do tej pory imię zawsze miało wskazywać jednoznacznie na płeć. Pamiętać należy, że kierownik USC jest obowiązany swoją decyzję odmowną uzasadnić. Jeśli przy sporządzaniu aktu urodzenia rodzice nie dokonali wyboru imienia dziecka, kierownik urzędu stanu cywilnego wpisuje do aktu urodzenia jedno z imion zwykle używanych w kraju.