INTERCYZA – WARTO CZY NIE WARTO?

❗️Intercyza❗️

Po zawarciu związku małżeńskiego, tworzy się wspólność majątkowa. Intercyza jest umową, która ogranicza lub rozszerza ustawową wspólność majątkową. Można ją zawrzeć przed lub po ślubie. Przy ustanowieniu rozdzielności majątkowej tworzą się dwa majątki: osobisty żony i osobisty męża. Zawarcie umowy małżeńskiej majątkowej nie wpływa na prawa i obowiązki stron wynikające z prawa rodzinnego i opiekuńczego, ani na obowiązek czynienia nakładów na dobro rodziny.

W przypadku rozwodu majątek małżeństwa ulega podziałowi. 

Zgodnie z treścią art.33 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego: „Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

👉przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

👉przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

👉prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

👉przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

👉prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

👉przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

👉wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

👉przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

👉prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

👉przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.”

Podczas rozwodu bardzo często dochodzi do nieporozumień i konfliktów. Intercyza w jasny sposób określa podział majątku. Szalenie istotne jest aby przed jej podpisaniem skonsultować zawiłe treści z prawnikiem aby później nie być rozczarowanym. 

Zawarcie intercyzy wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem w momencie gdy:

👉Jedna ze stron pozostaje w domy np. z dziećmi i nie otrzymuje dochodów. 

👉Jedno z małżonków prowadzi ryzykowne inwestycje lub prowadzi działalność gospodarczą. W ten sposób chroniony jest drugi małżonek przed wierzycielami / bankructwem. 

Co sądzicie o podpisywaniu intercyzy? Warto czy nie warto?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *