ROZWÓD…I CO DALEJ?

Rozpad małżeństwa to wiele trudności do pokonania, nie tylko tych formalnych. Jednym z ważniejszych aspektów jest podział władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska trwa do uzyskania czynności prawnych, czyli do pełnoletności.

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany o ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Władza rodzicielska to prawo a jednocześnie obowiązek wychowania i troszczenia się o jego rozwój. 

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej:

👉Jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. 

👉Obojga rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Niezależnie od władz rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia, w przypadku braku porozumienia, rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonywania wydanych zarządzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *