PRAWA DZIECKA

Konwencja o Prawach Dziecka jest podstawowym dokumentem międzynarodowym dotyczącym praw dziecka, uchwalona przez ONZ w 1989 r., ratyfikowana przez Polskę w 1991 r.

Dodatkowo w Polsce ochrona dziecka jest ujęta w kodeksach:

Art. 207 Kodeksu karnego:

👉§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5!

👉§2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa,

sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10!

👉§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12!

Art. 96. § 1. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy:

👉Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nimi zobowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.

Art. 96 1 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy:

👉Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Art. 72 Konstytucji R.P.:

👉Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

Dodatkowo w 2005 uchwalono Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ustawa określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *