„Sprawowanie po rozwodzie opieki naprzemiennej nad dzieckiem”

Pomimo, że opieka naprzemienna nie jest uregulowana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. To należy jednak wskazać, że od 2008 r. obowiązują istotne przepisy w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, które jednak są związane z tzw. opieką naprzemienną. A mianowicie art 58 paragraf 1a kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, że sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej, ograniczając władzę rodzicielską drugiemu rodzicowi, sąd po rozwodzie rodziców może również powierzyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom i wtedy właśnie mamy do czynienia z opieką naprzemienną.

Opieka naprzemienna polega na tym że po rozwodzie sąd przyznaje obojga rodzicom prawo do pieczy nad dzieckiem w określonym czasie.( dziecko zamieszkuję u jednego z rodziców na zmianę np. dwa tygodnie zamieszkuję z matką a następne dwa tygodnie z ojcem)

Sąd oczywiście orzekając opiekę naprzemienną powinien kierować się dobrem dziecka.

Jeżeli rodzice w porozumieniu zdecydują się po rozwodzie wychowywać dziecko w modelu naprzemiennym to powinni dokładnie określić zasady wykonywania pieczy naprzemiennej przede wszystkim powinni określić :

  • Sposób wykonania – okresy kiedy dziecko przebywa u jednego z nich,
  •  sposoby kontaktowania się z drugim rodzicem w czasie kiedy dziecko przebywa u jednego z nich
  • sposoby sprawowania opieki nad dzieckiem w czasie wakacji czy świąt a także sposoby związane z utrzymaniem dziecka

Opieka naprzemienna –  zaleta

Na pewno do zalet opieki naprzemiennej można zaliczyć fakt, że ma ona zapobiec zerwaniu więzi pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem, gdyż po rozwodzie rodziców zazwyczaj jest tak, że w opiekę nada dzieckiem angażuje się w pełni tylko jeden z rodziców a z drugim rodzicem dziecko spotyka się tylko okazjonalnie. Tutaj właśnie opieka naprzemienna ma  zapobiec takiej sytuacji. Ponieważ dziecko powinno mieć taką samą więź z obojga rodzicami.

Opieka naprzemienna – wada

Niewątpliwie opieka naprzemienna oprócz zalet ma niestety wady.  Wadą będzie fakt pozbawienia dziecka stabilizacji, ponieważ dziecko co kilka tygodni zmienia miejsce zamieszkania, co może wpływać na jego rozdrażnienie, dziecko może mieć również trudności z przynależnością do danego miejsca a także problemy z adaptacją w środowisku rówieśniczym itp.

Opieka naprzemienna a alimenty

Należy pamiętać, że zastosowanie opieki naprzemiennej nie „wyłącza” rodziców  z obowiązku alimentacyjnego. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wystąpienie obowiązku alimentacyjnego w przypadku modelu opieki naprzemiennej związane jest z sytuacją rodzinną obojga rodziców.

Jeżeli rodzice mają zbliżoną sytuację finansową oraz podobne  dochody to może być tak, że każde z nich będzie ponosić koszty związane z utrzymaniem dziecka we własnym zakresie we wspólnym porozumieniu . Jeżeli jednak sytuacja jednego z rodziców  różni się od drugiego to sąd może zasądzić alimenty od jego rodzica na rzecz dziecka. Przy określaniu wysokości alimentów sąd powinien wziąć pod uwagę czynniki takie jak dokładny wymiar czasu jaki dziecko spędza z każdym z rodziców a także wysokość dochodów każdego z nich.

Reasumując : Opieka naprzemienna nad dzieckiem powinna być sprawowana we wspólnym porozumieniu rodziców, wybierając ten model opieki nad dzieckiem rodzice nie powinni kierować się swoimi ambicjami tylko powinni brać pod uwagę dobro dziecka. Ważne jest również to, aby rodzice dziecka okazywali sobie wzajemny szacunek (kłótnie w szczególności w obecności dziecka nie powinny mieć miejsca). Dziecko powinno mieć zapewnione bezpieczeństwo u każdego z rodziców. Rodzice powinni również dbać, aby dziecko traktowało ich jednakowo przede wszystkim należy pamiętać, że nie powinno być sytuacji w której  rodzic „nastawia” dziecko przeciwko drugiemu rodzicowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *