Czy zaprzestanie płacenia alimentów zasądzonych w wyroku to przestępstwo?

Z tą sytuacją spotyka się wiele osób, gdy dłużnik przestaje wywiązywać się z obowiązków opłacania alimentów w pełnej wysokości i w terminie. czy mamy w takiej do czynienia z przestępstwem po stronie dłużnika ?

No nie. Odpowiedzialność na gruncie prawa karnego ponosi ten kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości wyrokiem, lub ugodą sądową lub innym organem lub inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo gdy opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące. Tak po myśli art. 209 & 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2018 poz. 1600 ze zm. ). Sprawca  takiego przestępstwa podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeśli sprawca tego czynu naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat (art. 209 & 1aK.K.).

W takich przypadkach ma znaczenie wysokość zaległości jak również czas opóźnienia. Istotna jest tu także wina dłużnika. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lu innego uprawnionego organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Ściganie następuje z urzędu, gdy pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenie rodzinne albo pieniężne które jest wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji.

Karze, o której mowa w art. 209 & 1 K.K. nie podlega sprawca, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli w tym terminie sprawca w całości uiścił te zaległe alimenty, lub gdy wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają za odstąpieniem od wymierzenia kary.

Pamiętajmy też, że w przypadku zaprzestania opłacania alimentów przez osobę zobowiązaną ich dochodzenie może być również przedmiotem postępowania cywilnego po uzyskaniu klauzuli wykonalności na tytule egzekucyjnym.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *