Podwyższenie alimentów na dziecko.

Potrzeby dziecka wzrastają wraz z wiekiem i może się zdarzyć, że wysokość alimentów przyznana przez sąd nie wystarcza na potrzeby dziecka. Co w takiej sytuacji można zrobić, jak do domagać się podwyższenie alimentów przyznanych wcześniej przez sąd ?

Przede wszystkim należy wskazać, że wysokość alimentów zależy od potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych rodziców. Sąd orzekając o wysokości alimentów bierze pod uwagę uzasadnione potrzeby uprawnionego (dziecka) oraz majątkowe możliwości zobowiązanego (rodzica, który zobowiązany jest przez sąd do płacenia alimentów na dziecko).

W razie zmiany tych możliwości i potrzeb, strony mogą wystąpić z pozwem do sądu o podwyższenie owych alimentów. Jednakże należy pamiętać, że z uprawnienia można skorzystać, jeżeli od momentu orzekania o wysokości alimentów zwiększyły się możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do ich płacenia.

Sąd  orzekając o podwyższeniu alimentów najpierw powinien ustalić czy zmiana uzasadniają takie żądanie. (Tutaj sąd ma obowiązek porównać uzasadnione potrzeby dziecka z zarobkowymi, majątkowymi możliwościami zobowiązanego. Warto pamiętać, że osoba występująca o podwyższenie alimentów, powinna najpierw uzasadnić, iż nastąpiły zmiany stosunków majątkowych. W pozwie należy także określić wartość przedmiotu sporu ( jest to łączna kwota dochodzonych świadczeń za rok).

Wniesienie  pozwu

Pozew o podwyższenie alimentów wnosi się do sądu rejonowego o którego właściwości będzie decydować :

  • miejsce zamieszkania pozwanego,
  • miejsce zamieszkania uprawnionego (powoda)

Jednakże, gdyby pozwany nie miał miejsca zamieszkania w kraju, to wówczas pozew należy złożyć do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda.(jeśli nawet pozwany mieszka za granicą, to sprawę o podwyższenie alimentów rozpoznaje sąd w Polsce.

Dziecko pełnoletnie a alimenty

Także dziecko pełnoletnie uprawnione do alimentów ma możliwość wystąpić o ich podwyższenie. O ile nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb. Zazwyczaj dotyczy to osób, które studiują albo z powodu niepełnosprawności nie są w stanie podjąć pracy zarobkowej.

Podsumowując:  o podwyższeniu alimentów orzeka sąd w razie wzrostu uzasadnionych potrzeb dziecka a także możliwość zarobkowych i majątkowych rodzica zobowiązanego do ich płacenia.

~MR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *